Errata do książki Yor­mūn: Zarzewie

Książ­ka „Yor­mūn – Wy­klę­ty Anioł: Za­rze­wie”, zak­tu­ali­zo­wa­na zo­sta­ła do wer­sji vPDF-YWA­T1-20190210 (PDF) i vE­PUB-YWA­T1-20190213 (EPUB). Są to wer­sje z lu­te­go 2019 roku. Aby roz­róż­nić ją wi­zu­al­nie od wcze­śniej­szej wer­sji, zak­tu­ali­zo­wa­ny e-book na­nie­sio­ny ma na okład­kę na­pis: ER­RA­TA 2019.

Znacznik na okładce książki: ERRATA 2019

Zmia­ny za­sto­so­wa­ne w sto­sun­ku do wcze­śniej­szej wer­sji

  • po­pra­wio­no wy­ła­pa­ne błę­dy;
  • zwięk­szo­no czy­tel­ność tek­stu dzię­ki prze­bu­do­wa­nym aka­pi­tom;
  • włą­czo­no dzie­le­nie wy­ra­zów w for­ma­cie EPUB;
  • zmniej­szo­no wiel­kość pli­ku EPUB z 11MB do 4,3MB;
  • prze­nie­sio­no przy­pi­sy na ko­niec książ­ki (PDF), co po­zwo­li­ło za­mie­ścić mniej zna­ne sło­wa i zwro­ty w tym sa­mym miej­scu co opo­wia­da­nie (nie jest już po­trzeb­ny od­dziel­ny dyk­cjo­narz)
  • ca­łość sfor­ma­to­wa­no przy uży­ciu opro­gra­mo­wa­nia do skła­du tek­stu (PDF).

Za wszyst­kie uwa­gi, pro­po­zy­cje i wy­chwy­co­ne błę­dy, dzię­ku­ję.

Radomir Gelhor