O mnie

Ostat­nie przy­kre wy­da­rze­nia zmu­si­ły mnie do tego, żeby na­pi­sać kil­ka słów o so­bie i stro­nie. Sło­wa te kie­ru­ję do tych, którzy mnie in­wi­gi­lu­ją, cen­zu­ru­ją, za­glą­da­ją w moją prze­szłość oraz wła­ma­li się do mo­je­go kom­pu­te­ra, jak również do wszyst­kich osób, które czy­ta­ją lub do­pie­ro będą czy­ta­li moje wpi­sy.

Ro­bię to tak­że po to, żeby się nie po­wta­rzać, nie tra­cić cza­su na wy­ja­śnie­nia, nie po­wie­lać w każ­dym „kon­tro­wer­syj­nym” wpi­sie tych sa­mych słów, a przez to spra­wiać wra­że­nie na czy­tel­ni­ku jak­bym się cze­goś oba­wiał, tłu­ma­czył z ja­kie­goś prze­stęp­stwa i czuł się win­ny za mówie­nie praw­dy, za dzie­le­nie się swo­imi prze­my­śle­nia­mi, do których jako wol­ny (jesz­cze wol­ny) czło­wiek, Po­lak i Sła­wia­nin mam peł­ne pra­wo, nie­za­leż­nie od tego, czy się to ko­muś po­do­ba, czy też jest tym obu­rzo­ny.

Nie chcąc za­śmie­cać tej pod­stro­ny, po­sta­no­wi­łem po­świę­cić temu te­ma­to­wi osob­ny wą­tek, gdzie pokrótce na­pi­sa­łem coś nie­coś o so­bie, o stro­nie i swo­im za­pa­try­wa­niu na rze­czy­wi­stość: Ja, czy­li kto?