Wyklęty Anioł – Zarzewie

Okładka 2013
2013
Okładka 2017-2019
2017

Jest to pierw­sza z pię­ciu czę­ści po­wieść fan­ta­stycz­na za­ty­tu­ło­wa­na: Yor­mūn – Wy­klę­ty Anioł. Opu­bli­ko­wa­na zo­sta­ła w in­ter­ne­cie pod ko­niec grud­nia roku 2013. Wraz z na­pły­wa­ją­cy­mi uwa­ga­mi oraz wy­ła­pa­ny­mi błę­da­mi przez czy­tel­ni­ków zro­dził się po­mysł po­pra­wie­nia jej nie tyl­ko pod wzglę­dem sty­li­stycz­nym, ale rów­nież wpro­wa­dze­nia do tre­ści ję­zy­ka sta­ro­pol­skie­go i gwa­ry. Do­dat­ko­wo umiesz­czo­ne zo­sta­ły wy­im­ki wcze­śniej nie­pu­bli­ko­wa­ne, a znaj­du­ją­ce się w rę­ko­pi­sie, oraz frag­ment roz­pro­wa­dza­ny wraz z książ­ką w osob­nym pli­ku pt. „Z pa­mięt­ni­ka Wy­klę­te­go Anio­ła – Czym jest Mi­łość?”, a cie­szą­cy się dość du­żym po­wo­dze­niem. Tak jak ca­łość on rów­nież zo­stał po­pra­wio­ny i roz­sze­rzo­ny przed do­łą­cza­niem do książ­ki. W prze­ci­wień­stwie do pierw­szej wer­sji, przy dru­giej nie­od­płat­nie wspar­ło mnie kil­ka osób. Tłu­ma­cze­nia dia­lo­gów z ję­zy­ka pol­skie­go na gwa­rę gó­ral­ską pod­jął się Pan An­drzej An­toł w kon­sul­ta­cji z Pa­nem Ja­ku­bem Ści­sło­wi­czem, dia­lo­gi na ję­zyk nie­miec­ki prze­ło­ży­ła Pani Mo­ni­ka Śli­wa, a ilu­stra­cje do roz­dzia­łów wy­ko­nał Pan Ma­riusz Ma­de­jek.

Krótki opis

Yor­mūn – Wy­klę­ty Anioł, to hi­sto­ria za­gu­bio­ne­go Anio­ła, któ­ry pew­ne­go dnia spo­ty­ka na swej dro­dze je­de­na­sto­let­nią dziew­czyn­kę, Annę, o śnież­no­bia­łych wło­sach i oczach w ko­lo­rze błę­kit­ne­go nie­ba. Dziew­czy­na skry­wa w so­bie se­kret, o któ­rym nie tyl­ko on nie wie, ale rów­nież i ona nie ma o tym po­ję­cia. Nie­spo­dzie­wa­ne spo­tka­nie od­mie­ni ich ży­cie i w nie­wi­dzial­ny spo­sób wpły­nie na po­zo­sta­łych bo­ha­te­rów, do­pro­wa­dza­jąc do za­zdro­ści, mi­ło­ści i śmier­ci oraz wiel­kiej bi­twy z Upa­dły­mi Anio­ła­mi do­wo­dzo­ny­mi przez ich mrocz­ne­go przy­wód­cę – Sa­ma­ela.

Informacja prawna

Książ­ka w po­sta­ci e-bo­oka: PDF, EPUB, MOBI do­stęp­na jest za dar­mo i może być roz­pro­wa­dza­na bez wie­dzy au­to­ra tyl­ko nie­od­płat­nie i w nie­zmie­nio­nej for­mie. Wszel­ka in­ter­wen­cja w treść ory­gi­na­łu jest za­bro­nio­na. Ca­łość lub frag­men­ty książ­ki mogą być wy­ko­rzy­sta­ne w do­wol­ny spo­sób z za­strze­że­niem, że po­da­ne zo­sta­nie źró­dło ich po­cho­dze­nia oraz nie po­słu­żą ce­lom za­rob­ko­wym. W ra­zie wąt­pli­wo­ści pro­szę kon­tak­to­wać się z au­to­rem.

Dane szczegółowe

Tytuł: Yormūn – Wyklęty Anioł: Zarzewie
Seria: Yormūn – Wyklęty Anioł
Autor: Radomir Gelhor
Wydawnictwo: Wydana nakładem własnym autora
Język oryginału: Polski
Ilość stron: PDF: 664, EPUB: w zależności od czytnika
Wydanie/wersja: Drugie. Poprawione i rozszerzone
Rok wydania: 2017, AKTUALIZACJA 2019
Format: PDF, EPUB
ISBN: PDF: 978-83-948721-1-3, EPUB: 978-83-948721-0-6

Osoby współpracujące przy książce

Tłumaczenie dialogów na język góralski: Andrzej Antoł przy współpracy z Jakubem Ścisłowiczem
Tłumaczenie dialogów na język niemiecki: Monika Śliwa
Ilustracje do rozdziałów: Mariusz Sierpa Madejek

Podziękowania

W tym miej­scu chciał­bym po­dzię­ko­wać kil­ku oso­bom za po­moc przy książ­ce. Przede wszyst­kim mo­je­mu bra­tu, Mar­ci­no­wi Gą­sio­ro­wi, za wło­żo­ny czas i wy­si­łek, jaki po­świę­cił przy jej po­wsta­wa­niu. Bez jego po­mo­cy praw­do­po­dob­nie nie by­ło­by tego wy­da­nia. Rów­nie moc­no chcę po­dzię­ko­wać Agniesz­ce S. za du­cho­we wspar­cie w naj­bar­dziej kry­tycz­nym dla mnie mo­men­cie. Pani M. za przej­rze­nie rę­ko­pi­su i ko­rek­tę. Ma­riu­szo­wi Ma­dej­ko­wi za ilu­stra­cje do roz­dzia­łów, Mo­ni­ce Śli­wie za prze­tłu­ma­cze­nie dia­lo­gów na ję­zyk nie­miec­ki. Panu An­drze­jo­wi An­to­ło­wi, któ­ry wraz z Pa­nem Ja­ku­bem Ści­sło­wi­czem ze­chcie­li prze­ło­żyć dia­lo­gi na gwa­rę gó­ral­ską, za­pi­su­jąc je w fo­ne­tycz­nej for­mie, dzię­ki cze­mu książ­ka zy­ska­ła na ory­gi­nal­no­ści. Dzię­ku­ję ma­mie za wy­ro­zu­mia­łość, cier­pli­wość i wia­rę w po­wo­dze­nie mo­je­go przed­się­wzię­cia, oraz wszyst­kim, któ­rzy jaw­nie lub ano­ni­mo­wo po­dzie­li­li się ze mną swo­imi uwa­ga­mi.

Dedykacja

Sło­wa te spi­sa­łem dla Cie­bie, Anno, z mi­ło­ści i w mi­ło­ści

E-book do pobrania

Pytania i odpowiedzi | pdf PDF | epub EPUB