Yormūn w wersji drukowanej

Pytanie: Gdzie moż­na ku­pić wer­sję pa­pie­ro­wą?

Odpowiedź: Ni­g­dzie, gdyż nie ist­nie­je wer­sja pa­pie­ro­wa tej książ­ki. Yor­mūn – Wy­klę­ty Anioł jest pro­jek­tem nie­do­cho­do­wym i z za­ło­że­nia wszyst­kie książ­ki z tego cy­klu (pla­no­wa­nych jest pięć czę­ści) mają być do­stęp­ne nie­od­płat­nie w wer­sji elek­tro­nicznej. Praw­dą jest rów­nież, że pla­no­wa­łem wy­da­nie jej w nie­wiel­kim na­kła­dzie dla czy­tel­ni­ków pre­fe­ru­ją­cych książkę pa­pie­ro­wą, lecz z po­wo­du wy­so­kich kosz­tów dru­ku przy nie­wiel­kim na­kła­dzie, zre­zy­gno­wa­łem z tego po­my­słu.